10 Checklist ก่อนทำการ Deploy Microservice

By KDBEER | Last updated Apr 17, 2023
b83f1a3c-67e3-45b3-82a0-100e559ee841

บทความนี้เป็นการแนะนำ 10 Checklist ที่ควรพิจารณาก่อนที่จะ Deploy Microservice ออกไปให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยสรุปเนื้อหาสำคัญดังนี้

  1. ออกแบบ API ให้เหมาะสม: ควรพิจารณาความเหมาะสมของ API ในแต่ละส่วน เช่น Request, Response, Error Response และ Versioning ให้ถูกต้อง
  2. ออกแบบ Architecture ให้เหมาะสม: ควรพิจารณาการออกแบบ Architecture ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของระบบ
  3. การทำ Monitoring และ Logging: ควรมีการติดตั้ง Monitoring และ Logging เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของ Microservice อย่างต่อเนื่อง
  4. การทำ Load Testing: ควรทำการ Load Testing เพื่อประเมินความสามารถในการรับจำนวน Request และ Response ที่สูง
  5. การทำ Security Testing: ควรมีการทำ Security Testing เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
  6. การทำ Automated Testing: ควรมีการทำ Automated Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรของระบบ
  7. การจัดการ Error Handling: ควรมีการจัดการ Error Handling เพื่อช่วยให้ Microservice สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นก็ตาม
  8. การทำ Authentication และ Authorization: ควรมีการทำ Authentication และ Authorization เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งาน
  9. การจัดการ Database: ควรพิจารณาการจัดการ Database ให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพียงพอ
  10. การทำ Documentation: ควรมีการทำ Documentation เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งาน Microservice ได้อย่างถูกต้อง

โดยการตรวจสอบและพัฒนาระบบ Microservice ตาม 10 ข้อตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการพัฒนาระบบ Microservice อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ